Esri GIS Conferentie
19 en 20 september, 2018 | Rotterdam

Thema's middagprogramma


Het middagprogramma van de Esri GIS Conferentie is onderverdeeld in verschillende thema's. Hieronder vindt u het overzicht:   

Assetmanagement

De infrastructuur: we maken er allemaal gebruik van als we ons verplaatsen van huis naar werk of andere bestemmingen. We vinden bereikbaarheid in Nederland bijna vanzelfsprekend en beseffen vaak niet dat er een hoogwaardige infrastructuur voor nodig is. Door ongelukken, extreme weersomstandigheden of andere verstoringen merken we hoe belangrijk het onderhouden van de infrastructuur is. Daar is assetmanagement voor nodig. Visie, strategie en uitvoering moeten hierin logisch op elkaar aansluiten. We ontvangen graag presentatievoorstellen van organisaties over hoe zij in de praktijk gebruik maken van de kracht van geografie in assetmanagement. Hoe geo-informatie in verschillende processen wordt gebruikt en hoe informatie gedeeld wordt met alle betrokkenen. Lees meer over assetmanagement 

Smart communities

De samenleving krijgt steeds meer te maken met uitdagende vraagstukken zoals vergrijzing, veiligheid en mobiliteit. Organisaties weten steeds slimmer gebruik te maken van de groeiende hoeveelheid data en op basis van die informatiebronnen samen te werken met andere partijen. Locatie is de verbindende factor en geografische visualisatie en analyses van data geven zicht op patronen en verbanden. Uiteindelijk helpen deze inzichten om van steden een prettige leefomgeving te maken. We ontvangen graag presentatievoorstellen van organisaties over hoe er met slimme technologie, datagedreven antwoorden gevonden worden op maatschappelijke vraagstukken aan de hand van praktische toepassingen. Lees meer over smart communities

Omgevingswet

Hoewel de invoeringsdatum van de Omgevingswet is verschoven naar 2021, zijn steeds meer organisaties zich aan het voorbereiden op de nieuwe wet. De nadruk ligt hierbij vaak op de juridische en organisatorische aspecten, maar via proefprojecten kijken organisaties ook naar de digitalisering. GIS speelt daarbij een cruciale rol. Of het nu gaat om het vinden van een optimale vestigingsplaats; het maken van een omgevingsvisie of omgevingsplan; het betrekken van burgers en bedrijven bij initiatieven; of het toetsen van een vergunningsaanvraag. Geografie is een verbindende factor. Lees meer over de omgevingswet

Analytics

De hoeveelheid data-opslag en het gebruik ervan neemt exponentieel toe. Mobiele toepassingen en vooral Internet of Things zorgen voor een stroom aan data. Data wordt ook meer gedeeld, waardoor het mogelijk is om externe bronnen te gebruiken. In deze ontwikkeling staan organisaties onder druk door toenemende concurrentie, nieuwe toepassingen die zich in rap tempo aandienen en wetgeving die reageert op de digitalisering. Bedrijven vinden dat innovatie op basis van data nodig is: het levert sneller, accurater en actueler inzicht om betere beslissingen te kunnen nemen. Welke impact hebben geo-analyse, business intelligence en data science op elkaar? Wat is de toegevoegde waarde van geo in een data science en business intelligence-omgeving? Lees meer over realtime GIS en big data

Informatiegestuurd werken

Wat kan een organisatie met data en hoe kan data de bedrijfsvoering ondersteunen en zelfs beïnvloeden? Sensoren en de al aanwezige data zijn een middel om een organisatie nog beter te laten presteren. Dat kan door te zorgen dat er een informatieproduct van gemaakt wordt en zo overzichtelijk bij de juiste persoon voorhanden kan komen, aansluitend op doelstellingen en kennisbehoefte. Zo is het mogelijk om sneller en adequater te reageren op gebeurtenissen in de omgeving, aan de balie of daarbuiten (wendbaarheid). Of om motieven, acties en beslissingen beter te onderbouwen (transparantie). Een organisatie kan sturen op resultaten en op samenhang in plaats van op inspanning per onderdeel (effectiviteit). Ten slotte levert een organisatie resultaten tegen lagere kosten en met een kortere doorlooptijd (efficiëntie). Lees meer over informatiegestuurd werken

Netbeheerder van de toekomst

Door de effecten van wereldwijde technologische innovaties en de overstap naar duurzame energie staan de traditionele bedrijfsmodellen van utility-bedrijven onder druk. Duurzame energie vervangt fossiele brandstoffen en energienetwerken worden slimme, interactieve, maar ook gedecentraliseerde en gefragmenteerde netwerken. De utility-sector is een dynamische markt die volop in beweging is. De energietransitie, het slimmer maken van de infrastructuur, monitoring van drinkwaterkwaliteit, de stap van reactief storingen oplossen naar proactief onderhoud en proactieve klantcommunicatie zijn slechts enkele voorbeelden waar de utility-sector druk mee is. De netbeheerder is in beweging en maakt zich klaar voor de toekomst. In dit thema staat de netbeheerder van de toekomst centraal en gaan zij in op hoe locatie-denken en het gebruik van een Geografisch Informatie Systeem (GIS) een wezenlijke rol vervult in de businessprocessen en uitdagingen van de utility-sector. Lees meer over utilities

Digitale transformatie

De digitale transformatie is bij steeds meer organisaties, groot en klein, ‘on top of mind’. Deze organisaties hebben wel door dat ze iets moeten met de opkomst van ontwikkelingen als big data, Internet of Things en andere opkomende technologieën. Veel organisaties focussen op de invoering van nieuwe technologie. Technologie is echter het probleem niet, het staat en valt bij de cultuurverandering van een organisatie. De digitale transformatie is vooral een organisatietransformatie. Vragen die daarbij spelen zijn: ‘Hoe neem je organisatie mee in deze transformatie?’, ‘Wat is de over-all visie van de organisatie rond de (geo-)informatie voorziening en datagestuurd werken?’, ‘Hoe doorgronden we de technologische vernieuwing via innovatie en hoe kunnen we dit in onze organisaties inbedden?’ en ‘Hoe leidt deze technologische versnelling tot een andere aanpak van projecten, meer agile, op innovatie gedreven en in een andere aanpak met de business?’ Lees meer over digitale transformatie