GEONIS Blaeu ontwikkelt door

19 februari 2018

De ontwikkeling van GEONIS Blaeu staat niet stil. Naast dat GEONIS Blaeu wordt ingezet voor het beheer van de kernregistratie - zoals de watersystemen, waterkeringen en de waterketen - hebben verschillende ontwikkelingen plaatsgevonden. Er is onder meer een eerste ondersteuning van het WBI, een oplossing voor het vaststellen van de legger en de aansluiting bij de CDL.

Ondersteuning Wettelijk Beoordelings Instrumentarium (WBI)

Per 1 januari 2017 is de Waterwet gewijzigd. Daarmee wordt de veiligheid van de primaire keringen door de keringbeheerders beoordeeld. Dit is gebaseerd op de overstromingskans. Deze eerste beoordelingsronde, op basis van nieuwe normen en inzichten, zorgt ervoor dat er een eerste veiligheidsbeeld van de keringen is geschetst. Daarnaast wordt er ervaring opgedaan met de nieuwe systematiek en komt er meer duidelijkheid over de toekomst. De keringen moeten in 2050 aan de norm in de Waterwet voldoen. Er is tijd om de keringen die niet voldoen, te verbeteren.

Het hele proces van beoordelen moet herhaalbaar en traceerbaar worden uitgevoerd. Dit maakt dat er hogere eisen aan informatie management worden gesteld. Bij de waterschappen ligt er al langer de behoefte om boringen, sonderingen en de laboratorium proeven goed te kunnen opslaan en te visualiseren. Deze gevraagde functionaliteit wordt nu volledig met 3D ondersteund in ArcGIS Pro. Dit betekent dat gebruikers een veel beter inzicht krijgen in de ondergrond en daarmee hun toetsing beter kunnen uitvoeren. Deze oplossing is een eerste start van de volledige ondersteuning van het WBI.

Ontwikkelingen door waterschappen

Waterschap Vechtstromen heeft een oplossing ontwikkeld voor het vaststellen van de legger. Dit wordt nu geheel automatisch ondersteund en zorgt voor een hogere kwaliteit en het bespaart het waterschap tijd. Deze ontwikkeling wordt nu bij meerdere waterschappen ingezet. Waterschap Rijn en IJssel heeft geïnvesteerd in het ontvangen en bewerken van rioleringsgegevens, hierdoor hebben zij een actueel beeld van de rioleringsgegevens. Dit beeld delen zij met hun inliggende gemeenten, waardoor de samenwerking eenvoudiger wordt.

Aansluiting CDL

GEONIS Blaeu heeft eveneens de aansluiting gevonden bij de CDL (Centrale Distributie Laag) van het Waterschapshuis. Ook dit is een ontwikkeling die gezamenlijk is opgepakt en gerealiseerd. Door eerst een onderzoek te doen naar de meest effectieve oplossing was het mogelijk om dit binnen een aantal dagen te realiseren. Waterschap Rijn en IJssel was hier de koploper in en heeft de oplossing getest. Meerdere waterschappen ook buiten de Blaeu-samenwerking hebben hier gebruik van gemaakt.

Meer informatie

E-mail voor meer informatie over GEONIS Blaeu of deze ontwikkelingen naar contact@esri.nl.