Gemeente Enschede op weg naar een 'smart city'

21 juni 2016

Gemeente Enschede wil een moderne stad zijn. In de huidige samenleving nemen technologie, digitalisering en informatisering een steeds grotere rol in. Van de kansen die dat biedt wil de gemeente uit Twente profiteren. Hans Koenders, bestuursadviseur informatievoorziening van de gemeente Enschede, legt uit hoe de gemeente laat zien dat het een ‘smart city’ in wording is.

Integrale data-gedreven oplossing

Vraagstukken op het gebied van mobiliteit, duurzaamheid, infrastructuur, energie en gezondheid zijn in veel steden complex en grootschalig geworden. Ze vragen om integrale, data-gedreven oplossingen die door verschillende partijen in de stad worden gedragen, vindt bestuursadviseur Hans Koenders: “Uiteindelijk moet dat leiden tot een economisch gezond en leefbaar Enschede. Een stad waarin de kwaliteit van leven hoger is. Een smart city.”

Samenwerken 

Om dit te bereiken, zullen zowel de landelijke als lokale overheid, de zorg, het onderwijs, de wetenschap, het bedrijfsleven en burgers sector-overstijgend moeten samenwerken. Koenders: “We bevinden ons als gemeente in een omgeving met organisaties die veel kennis in huis hebben: hogeschool Saxion, Universiteit Twente en veel kennisintensieve ‘smart’ ondernemers. We kunnen van elkaars kennis en expertise gebruik maken. De gemeente Enschede is in de samenwerking facilitator en neemt de rol op zich om deze puzzelstukjes samen te voegen en het proces aan te jagen.”

Geo-informatie in een 'smart city'

Een van de standaard informatiebronnen van beleid bij de gemeente is geografische informatie: bijvoorbeeld de basisregistraties (BGT) en alle informatie over de openbare ruimte. Het belang van kaarten is niet nieuw, maar het gebruik ervan groeit flink. Bijvoorbeeld door kaarten te gebruiken als middel om samen te werken. Koenders: “Het gaat erom dat je door het bij elkaar brengen van data een voorspelling kan doen. Deze informatie kan meteen met alle partijen gedeeld worden.” Op basis van deze informatie kan de gemeente doelgerichte acties ondernemen en slimme oplossingen bedenken. "De toegevoegde waarde zit in het bestuderen van onderlinge samenhang van gegevens."

Data uit verschillende sensoren

Voor het verzamelen van data gebruikt de gemeente Enschede verschillende sensoren, onder meer met betrekking tot het thema duurzaamheid en milieu. De sensoren meten bijvoorbeeld de grondwaterstand of de impact van zonnepanelen. Daarnaast zijn er ook sensoren die direct voor acties zorgen: de signalering op digitale borden in de stad en in apps. Dit zijn bijvoorbeeld metingen van het gebruik van parkeergarages of bij het passeren van verkeerslichten. Deze bezoekersstromen geven veel informatie.

Analyseren van data

Met deze data is het mogelijk nuttige informatieproducten te maken. Enschede analyseert de data niet alleen in relatie tot het doel waarvoor de metingen zijn gedaan. “De toegevoegde waarde zit juist in het bestuderen van onderlinge samenhang van gegevens. We zien kansen om sneller in te spelen op ontwikkelingen in de stad en bij te sturen waar het nodig is op basis van open, small (behandelbaar) en big data. Daarover hebben we afstemming met andere gemeenten en met kennisinstituten.”

Toekomst voor Enschede

Voor de ontwikkeling als smart city ontwikkelt de gemeente Enschede een smart city-strategie met agenda, passend bij de EU 2020-doelen. Enschede heeft een Call for Commitment bij de Europese Commissie ingediend, waarmee Enschede de wil uitspreekt om als proeftuin te dienen voor innovaties. Koenders: “Op dit moment leidt het uitwerken van de ‘Smart City Agenda Enschede’ al tot initiatieven en vragen van anderen om mee te doen op gezamenlijke ontwikkelingen, onder meer op het gebied van open data en effecten op governance, duurzaamheid en verkeer.”

Meer informatie

E-mail voor meer informatie over ArcGIS voor Smart Communities naar