Wat is een digital twin en wat zijn de voordelen?

Digital Twin versus Living Digital Twin: de verschillen

In vrijwel alle sectoren is er een enorme behoefte aan samenwerken. Dat is ook nodig om goede en slimme oplossingen te vinden voor de grote maatschappelijke uitdagingen van onze tijd. Voorbeelden zijn de verduurzaming, het verzachten van de gevolgen van klimaatverandering, de energietransitie en het oplossen van woningnood.

Digital twins zijn een oplossing waar steeds meer organisaties met belangstelling naar kijken. Deze virtuele weergaven van de echte wereld bieden volop ruimte voor het uitvoeren van simulaties en verkennen van diverse scenario’s die bijdragen aan het verduurzamen, inrichten en leefbaarder maken van onze leefomgeving. Waar ‘normale’ digital twins echter ontworpen zijn voor één specifiek vraagstuk, gaat de Living Digital Twin een paar stappen verder. In dit artikel leest u meer over de Living Digital Twin en leggen we uit wat het verschil is tussen traditionele digital twins en de ‘levende’ variant van dit concept.

De digital twin: mogelijkheden en toepassingsgebieden

Digital twins zijn virtuele representaties van (elementen in) de echte wereld. Denk bijvoorbeeld aan fysieke objecten, processen, relaties en gedragingen. Ze ontstonden in de maakindustrie, waar bedrijven behoefte hadden aan accurate en waarheidsgetrouwe modellen van complexe producten (denk aan auto’s, vliegtuigen of productiemachines). Het doel? De ontwerpen en prestaties van die producten verbeteren.

Inmiddels laten digital twins op veel meer plekken en binnen een groeiend aantal toepassingsgebieden hun gezicht zien. Zo lopen erveel onderzoeken naar hoe we het concept van digital twins kunnen toepassen op infrastructuur, gebouwen en systemen op de schaal van steden of zelfs grotere regio’s. Digital twins worden gebruikt om actuele situaties in kaart te brengen of statussen te monitoren, maar bijvoorbeeld ook voor het doen van voorspellingen of het vergelijken van verschillende toekomstscenario’s rondom een bepaald vraagstuk.

Dit kunnen we toelichten aan de hand van een aantal voorbeelden:

●        De samenstelling van de bodem verschilt in Nederland van plek tot plek. Dat heeft invloed op allerlei ruimtelijke vraagstukken. Denk bijvoorbeeld aan woningbouw, de aanleg van infrastructuur en klimaatadaptatie. Met een digital twin standaardiseert u gevalideerde bodemgegevens en brengt u in kaart wat waar mogelijk is.

●        Met een digital twin kunt u bouwplannen toetsen aan gebiedsdoelen en omgevingsvisies en zo zien welke effecten bepaalde keuzes (wel of niet bouwen, welk gebouwtype) hebben op de toekomstige leefomgeving.

●        Een digital twin geeft Schiphol inzicht in de realtime-posities van voertuigen en de status van objecten. Dit helpt de luchthaven bij de informatievoorziening aan bezoekers, het beheren van assets, het plannen van verbouwingen én de realtime-operatie van de luchthaven.

Beperkingen van de digital twin

Ondanks hun enorme potentie, hebben digital twins ook beperkingen. Wat vaak ontbreekt, is verbinding. De meeste digital twins zijn gebouwd voor één specifiek doel of vraagstuk. Ze staan los van elkaar en vormen geïsoleerde eilandjes in een zee van data. Omdat digital twins zich vaak richten op specifieke toepassingen, gaan ze ook uit van gelimiteerde datasets die meestal gericht zijn op een kleine gebruikersgroep. Vaak zijn dit specialisten binnen een bepaald wetenschappelijk vakgebied zoals de planologie, geologie of bouwkunde.

Daarnaast zijn er momenteel veel specifieke oplossingen beschikbaar die werken met eigen datasets en standaarden. Hierdoor blijkt het koppelen van meerdere digital twins in de praktijk vaak lastig, net als het actueel houden van alle gebruikte informatie. Het gevolg van die versnippering laat zich raden: bedrijven, overheden en stakeholders bij projecten passen de inzichten die digital twins (kunnen) bieden nog op een (te) beperkte schaal toe.

Maar veel maatschappelijke uitdagingen zijn zo complex dat ze juist vragen om een bredere kijk en interdisciplinaire aanpak. Zou het niet mooi zijn als u verschillende digitale twins en de schat aan informatie die ze genereren kunt samenbrengen in één centrale en gedeelde informatieomgeving? Precies die gedachte ligt ten grondslag aan het ontstaan van de digital twin 2.0: de Living Digital Twin.

Verschillen tussen digital twins en de Living Digital Twin

Hoewel een digital twin en de Living Digital Twin veel raakvlakken hebben, zijn er belangrijke verschillen tussen de twee concepten. We zetten de belangrijkste voor u op een rij.

Digital twins verbinden

De Living Digital Twin belichaamt samenwerking en kennisdeling. Het verbinden van voorheen van elkaar gescheiden digital twins is dan ook een van de hoofddoelen van het concept. Bij het opzoeken van informatie en vergelijken van scenario’s hoeft u voortaan niet meer heen en weer te schakelen tussen diverse twins (kost veel tijd en werkt niet echt prettig). In plaats daarvan werkt u in één centrale informatieomgeving: de Living Digital Twin die alle relevante informatie uit verschillende digital twins en disciplines herbergt.

Digital Twins versnellen

Door informatie te delen binnen een breed netwerk van gebruikers, experts en organisaties, versnelt en faciliteert de Living Digital Twin ook de ontwikkeling en het gebruik van digital twins in steeds meer vakgebieden. Het resultaat? Steeds betere visualisaties van de werkelijkheid die een krachtige hoeksteen vormen voor concreet beleid. 

Ecosysteem van datatechnologie en expertise

De Living Digital Twin richt zich op het koppelen van technologie en actuele data. Het platform wordt continu verrijkt met de meest actuele inzichten van diverse partners en experts, terwijl  het platform tevens beschikt over innovatieve tools die mensen en organisaties helpen om het beste uit grote datasets te halen. Zo ontstaat een rijk geschakeerd ecosysteem van datatechnologie en expertise.

Samen leren

De Living Digital Twin creëert een gedeelde leeromgeving voor een brede waaier aan mensen en organisaties. Iedereen kan eigen ontwerpen en plannen toevoegen en zo tot waardevolle inzichten komen voor brancheoverstijgende vraagstukken of specifieke uitdagingen in de eigen sector. Leren van en met elkaar is een belangrijke belofte van de Living Digital Twin.

Wat kan de Living Digital Twin voor u betekenen?

Een Living Digital Twin is om verschillende redenen interessant voor uw organisatie. U krijgt de beschikking over een schat aan expertise die u op één plek deelt en analyseert met partners, stakeholders en experts uit diverse vakgebieden en denkrichtingen. De data wordt bovendien voortdurend ververst, waardoor u altijd up-to-date bent op het gebied van nieuwe kennis en inzichten.

Met een Living Digital Twin vindt u sneller en eenvoudiger oplossingen voor complexe vraagstukken. Neem de energiekwestie: u kunt een Living Digital Twin gebruiken voor het creëren van een weergave die de potentiële opbrengst van zonnepanelen berekent. De Living Digital Twin combineert dan geografische, natuurkundige, bouwkundige en scheikundige gegevens om aan de hand van factoren als zonuren, schaduw, omliggende bebouwing en zonintensiteit te berekenen op welke plekken zonnepanelen het hoogste rendement opleveren.

Een andere toepassing van de Living Digital Twin, waarbij diverse informatiestromen samenkomen, is klimaatadaptatie. Denk bijvoorbeeld aan het omgaan met steeds vaker voorkomende hittegolven en extreme regenbuien. Met een Living Digital Twin kunt u alle facetten van stedelijke vergroening in kaart brengen en diverse scenario’s wegen. Waar is ruimte voor meer groen? Hoe betrekt u burgers bij de vergroening van hun leefomgeving? En, hoe kunt u de impact en kosten van vergroeningsmaatregelen doorrekenen en voorspellen? Een Living Digital Twin levert het kennisreservoir dat nodig is om ideeën in te brengen en op basis van sterke data en krachtige modellen de juiste maatregelen te nemen.

In het geval van extreme neerslag biedt een Living Digital Twin de mogelijkheid om in kaart te brengen waar overvloedig water heen stroomt en te onderzoeken hoe we het sneller kunnen afvoeren of kunnen opslaan in buffers. Door het simuleren van regenbuien kunt u vanuit verschillende vaktechnische invalshoeken stedelijke watersystemen ontwerpen en deze onderwerpen aan virtuele stresstests.

Bouw mee aan de Living Digital Twin van Nederland

De Living Digital Twin combineert de technologische mogelijkheden van digital twinning met de kracht van een levendige community. Zo ontstaat een uitstekende basis voor slimme samenwerking die ons vooruit helpt bij het oplossen van belangrijke en uitdagende maatschappelijke vraagstukken. Benieuwd naar wat de Living Digital Twin kan betekenen voor uw organisatie? Bel naar +31 10 217 07 00 of mail naar contact@livingdigitaltwin.nl voor meer informatie.