Skip to Content

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden voor standhouders.

  1. Algemeen
    Tijdens de beurs van de Esri GIS Conferentie is het mogelijk om producten en diensten te laten zien aan de deelnemers. Standpresentaties zijn alleen toegestaan voor Esri-gerelateerde producten en/of diensten. De standhouder is zelf verantwoordelijk voor de totstandkoming van de inhoud. Esri Nederland behoudt zich inspraakrecht voor met betrekking tot de inhoud. De standhouder dient op verzoek van Esri Nederland inzicht te geven in de goederen en diensten die hij/zij voornemens is te exposeren tijdens de beurs van de Esri GIS Conferentie.

  2. Aansprakelijkheid
    Goederen die zich op de locatie van de beurs van de Esri GIS Conferentie bevinden of op de bijbehorende terreinen, zijn voor rekening en risico van de standhouder. Esri Nederland belast zich niet met het verzekeren van de goederen. Ook is Esri Nederland niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan ten gevolge van beschadigingen of verloren gaan van goederen, noch voor schade ontstaan door het niet of onvoldoende functioneren van technische installaties van de locatie of door eventuele andere gebreken van deze accommodatie, niet door een door de organisatoren gesloten WA-verzekering mocht zijn gedekt.

  3. Verzekering
    De standhouder is aansprakelijk voor en is verplicht verzekerd te zijn tegen alle schade van welke aard ook, die door toedoen of nalatigheid van hemzelf, zijn personeel, die op welke wijze ook voor hem of in zijn opdracht werkzaam zijn, bij de locatie wordt veroorzaakt. Hij/zij is verplicht Esri Nederland te vrijwaren van alle aanspraken.

Bijgewerkt: juni 2018, Rotterdam