Skip to Content

Plenair programma


Er zijn diverse, interessante keynote presentaties in het ochtendprogramma van de Esri GIS Conferentie.
De woensdag staat in het teken van het thema innovatie en de donderdag in het teken van klimaat. Hieronder vindt u meer informatie over alle presentaties van het ochtendprogramma.  

Woensdag 18 september

De eerste dag van de Esri GIS Conferentie staat in het teken staan van innovatie, op product- en procesgebied. Tijdens de keynote-presentaties staan verschillende manieren van innoveren centraal, de resultaten die het oplevert, maar ook de uitdagingen die de verschillende organisaties hierbij hebben en hoe ze ermee omgaan. 

Verheij Integrale groenzorg

Succesvol zijn met innovatie-DNA

Wat is er nodig voor succesvolle innovatie? Innovatie die ertoe doet, omdat het een markt in beweging zet én rendeert? Verheij Integrale groenzorg was en is hiermee succesvol en neemt u mee in deze reis met bewijzen, langs succesfactoren en obstakels, ondersteund door concrete voorbeelden. Geïnitieerd vanuit het innovatie-DNA, aangespoord door latente behoeften bij klanten en gedreven door digitalisering. Kenmerkend is ook het steeds experimenteren, geen hobbyisme, verre van! Met wenkende perspectieven voor de toekomst.

Wim in 't Veld - Operationeel directeur, Verheij Integrale groenzorg
Wim in 't Veld heeft meer dan 20 jaar bedrijfskundige ervaring in verschillende sectoren en heeft daarin steeds kunnen bouwen aan organisaties. Hij belandde als econoom in een technische omgeving, houdt van improviseren en combineert zijn passie voor innovatie met een realistische kijk op toegevoegde waarde. Naast zijn functies in de aansturing en strategie heeft hij met deze pragmatische inslag ook concreet gewerkt aan uiteenlopende product- en procesinnovaties. Binnen Verheij stimuleert hij de verdere ontwikkeling van de GIS-toepassingen in innovaties. 

ProRail

Datagedreven werken in de spoorketen

Data is er in overvloed bij ProRail, maar het is nog een hele uitdaging om het goed ingebed te krijgen in de manier van werken. Hoe kunnen we die vele data (onder meer in GIS en CAD) echt goed benutten in onze manier van werken? Het is een hele kunst om de data en ICT in te zetten tot betere prestaties. Wat werkt er goed bij ProRail? Het ProRail-geheim wordt onthuld...  

Inge Hofland - Manager Competence Center Infradata bij ICT, ProRail
In haar werk is Inge Hofland vooral bezig met het slim inzetten van data en technologische mogelijkheden waarmee ProRail verbeteringen en slimmigheden kan realiseren. 

Thymo van den Brug - Manager Vernieuwing bij Asset Management Informatie, ProRail
Soms noemt Thymo van den Brug zichzelf de Dataman van ProRail. Elke dag kijkt hij hoe de prestaties en werkwijze kunnen verbeteren en meer reizigers en verladers tevreden kunnen worden.

Donderdag 19 september

Het ochtendprogramma van de Esri GIS Conferentie staat op donderdag in het teken van het thema klimaat. Onder leiding van Ed Nijpels, voorzitter van het klimaatakkoord, zullen verschillende aansprekende sprekers ingaan op wat de klimaatopgaven voor hun organisatie betekenen en welke rol GIS speelt bij het werken aan deze opgaven.

Klimaatakkoord

Parijs, Klimaatwet en het Klimaatakkoord, een heilige drie-eenheid

Ed Nijpels - voorzitter Klimaatakkoord
Ed Nijpels heeft een lange staat van dienst als politicus en bestuurder. Sinds 2013 is klimaat en milieu weer een prominente tijdsbesteding. Nijpels is voorzitter van de borgingcommissie die zorgt dat het Energieakkoord wordt uitgevoerd. In 2018 krijgt hij ook de rol om de totstandkoming van het Klimaatakkoord te leiden.

Stedin

Vandaag 2030, overmorgen 2050

Nederland is op weg naar een CO2-neutrale samenleving in 2050. De overgang van fossiele naar hernieuwbare energiebronnen heeft grote gevolgen voor de energienetten. Het realiseren van de netinfrastructuur duurt soms wel meer dan 10 jaar, waardoor het voor Stedin vandaag 2030 is, en overmorgen 2050. Zorgen voor de juiste energieinfrastructuur om de energietransitie te faciliteren kan het bedrijf niet alleen, hiervoor is de input nodig vanuit gemeenten en netgebruikers om de juiste keuzes te maken. Daarbij staan wat Stedin betreft de volgende drie sleutelwoorden centraal: voorspellen, verslimmen, en verzwaren. Door slimmer met het huidige net om te gaan en planmatig te werken, kunnen netverzwaringen zo veel mogelijk beperkt blijven, wat scheelt in de kosten. En om goed samen te werken en informatie met elkaar te delen is GIS onontbeerlijk.

Benaissa el Hammadi - directeur Asset Management, Stedin
Benaissa el Hammadi is sinds 2015 als directeur Asset Management werkzaam bij Stedin. De afdeling is verantwoordelijk voor alle assetgerelateerde onderhouds-en investeringsplannen. Met de energietransitie, die meer en meer op toeren komt zijn de uitdagingen legio te noemen. In het verleden is Benaissa werkzaam geweest in de power generation van gascentrales, als General Manager bij Enecogen en daarvoor verschillende rollen bij InterGen.

Platform Water Vallei & Eem

Klimaatwerk in uitvoering

In het najaar van 2017 hebben de gezamenlijke overheden in het gebied Vallei en Veluwe een Regionaal Manifest Ruimtelijke Adaptatie opgesteld. Hiermee willen ze met alle partijen in het gebied (gemeenten, waterschap en provincies) samen de gevolgen van klimaatverandering opvangen. Een van de speerpunten van het Manifest is het opstellen van een regionale stresstest. De stresstest brengt kwetsbaarheden in beeld voor de effecten van wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen. Dit is gebundeld in een StoryMap. Deze geeft inzicht in de verwachte klimaateffecten in 2050 voor de thema’s hitte, droogte en wateroverlast. Deze StoryMap is een groot succes en kan voor zowel beleidsmakers, bedrijfsleven als inwoners inzicht bieden in de lokale situatie. Én biedt bovenal een laagdrempelig middel om het gesprek over klimaatadaptatie aan te gaan. Samen met alle partijen willen ze onze leefomgeving klimaatrobuust maken. Marijke Jaarsma en Arjen Koekoek vertellen meer over de opzet en het gebruik.

Marijke Jaarsma - Senior Beleidsadviseur Planvorming, Waterschap Vallei en Veluwe
Marijke Jaarsma is een van de aanjagers van Platform Water Vallei en Veluwe en een van de grondleggers voor het in 2017 vastgestelde Regionaal Manifest Ruimtelijke Adaptatie Vallei en Veluwe. 

Arjen Koekoek - adviseur klimaatadaptatie, Climate Adaptation Services
Arjen Koekoek zoekt voortdurend naar nieuwe mogelijkheden om het ongrijpbare fenomeen klimaatverandering op de kaart te zetten en bespreekbaar te maken. Belangrijkste uitdaging die hij ziet is om het verhaal eenvoudig te houden. 

Gemeente Tilburg

De energietransitie op zijn Tilburgs

Net als andere gemeentes in heel Nederland werkt Tilburg aan een toekomstbestendige energievoorziening. De uitwerking van de energietransitie kan niet zonder rekening te houden met de ruimtelijke structuur van de stad: de bestaande ondergrondse en bovengrondse infrastructuren, de gebouwde omgeving, het grondgebruik rondom de stad en de sociaaleconomische structuur. Het effect van maatregelen die mogelijk genomen worden als gevolg van de energietransitie vereist evenwichtige en toekomstgerichte afwegingen, gebaseerd op het analyseren van bestaande structuren. Hiertoe wordt een zogenaamde 'geobased' infrastructuur ontwikkeld, een op geodesign gebaseerde aanpak. Hiermee kunnen wij  de transitieopgave vanuit drie met elkaar samenhangende perspectieven bekijken: het perspectief van de beleidsmaker (de governance), het perspectief van een maximaal renderend energiesysteem (technologie) en het perspectief van de kosten en baten (de samenleving). Deze verschillende invalshoeken kunnen in samenhang met elkaar beoordeeld worden, omdat  de stad gebruik maakt van één gedeeld digitaal beeld van de stad: de digital twin. 

Marianne Linde - directeur Duurzame Stad, gemeente Tilburg
In de carrière van Marianne Linde staat de brug tussen beleid en wetenschap centraal. Vanuit diverse managementfuncties heeft zij zich blijvend ingezet voor een goed ontsloten informatie-infrastructuur voor duurzame ruimtelijke ontwikkeling. Sinds eind 2017 is zij als directeur Duurzame Stad onder meer verantwoordelijk voor het dossier energietransitie. Ook vanuit deze functie promoot zij het gebruik van GIS en BIM. 

Staatsbosbeheer

Zoeken naar de verbinding tussen stad en natuur in de Groene Metropool

Staatsbosbeheer is een bekende beheerder van natuur- en recreatiegebieden. De uitgangspunten zijn Beschermen, Beleven en Benutten. Uiteraard zorgt de organisatie ervoor dat de waarden van natuur en van de geschiedenis van ons landschap zorgvuldig beschermd en beheerd worden. Het genieten van al dat moois valt onder de noemer Beleven: op zo veel mogelijk verschillende manieren genieten van de natuur. Of dat nou een wandeling is, of een excursie met de boswachter, een spannende tocht in een klimbos of lekker luieren in een vakantiewoning. En ten slotte kijkt Staatsbosbeheer steeds hoe op een circulaire manier een bijdrage aan de samenleving kan worden geleverd: door de oogst van hout voor de bouw bijvoorbeeld, of door werkgelegenheid te bieden voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. De gebieden dichtbij de steden nemen een bijzondere plek in; ze zijn onderdeel van de Groene metropool. Daar gaat het over de ‘dans door de schalen’ en over de ‘topografische ziekte'.

Harry Boeschoten - programmadirecteur Groene Metropool, Staatsbosbeheer
Harry Boeschoten is een Staatsbosbeheerder in hart en nieren. Na een gedegen opleiding aan de Wageningse Universiteit heeft hij ervaring opgedaan in het ruimtelijk beleid, heeft hij leiding gegeven aan grondverwerving en agrarisch natuurbeheer. Binnen Staatsbosbeheer was hij de contactpersoon voor de landelijke politiek, regiodirecteur in Noord én in Zuid-Nederland en directeur Communicatie. Sinds 4 jaar is hij trekker van een ambitieus programma om te werken aan een nieuwe relatie tussen stad en natuur.

Inschrijven Esri GIS Conferentie 2019

Schrijf nu in!