Energietransitie en klimaatadaptatie

De klimaatverandering en warmtetransitie zet ongehinderd door en de bijkomende uitdagingen worden alsmaar groter en complexer. Wij staan dan ook voor grote opgaven om Nederland te helpen aan haar klimaat en energie doelen te voldoen. Dit vereist niet alleen aandacht voor duurzame energiebronnen en CO2-reductie maar ook voor het anticiperen op de gevolgen voor de samenleving zoals bewoners meekrijgen in de warmtetransitie. 

Thema’s zoals wateroverlast, verdroging, hittestress, biodiversiteit en energietransitie worden alsmaar belangrijker en zijn allen onderwerpen waar GIS een uitgesproken rol in kan spelen. Om de samenwerking, participatie en besluitvorming te ondersteunen is het van uiterst belang om een goed en volledig inzicht te creëren van de bestaande situatie en scenario’s te ontwikkelen. Alleen dan kunnen we met elkaar de juiste oplossingen formuleren en Nederland goed voorbereiden op de nieuwe realiteit.

Hieronder vindt u:

  • interessante sessies binnen dit thema tijdens de Esri GIS Conferentie
  • een klantverhaal
  • een formulier om tijdens de EGC een oriënterend gesprek aan te gaan over één van onze producten. 

Interessante sessies

Woe. 13:15 — 13:45
Woe. 13:15 — 13:45

Helder inzicht in complexe stikstofdata

De Provincie Noord-Brabant en Tensing hebben de handen ineengeslagen om alle data rondom stikstof in de provincie duidelijk inzichtelijk te maken voor een breed publiek. Het resultaat: het Brabants Overzicht Stikstofdata in een StoryMap. Deze StoryMap werkt als een interactieve viewer, die vanuit complexe data in- en externe publieksgroepen alle nodige informatie biedt over stikstof op diverse schaalniveaus.

Woe. 14:00 — 14:30
Woe. 14:00 — 14:30

Inzicht startkansen warmtetransitie

Woningcorporaties hebben de ambitie om in 2050 een CO2-neutrale woningvoorraad te hebben. Ook spelen ze een sleutelrol in de warmtetransitie. In deze presentatie belichten Over Morgen en SVH de vastgoedatlas. Deze geeft woningcorporaties inzicht in de haalbaarheid en betaalbaarheid van de warmtetransitie. Daarnaast laat het kansen zien waar gestart kan worden met de ontwikkeling van lokale en regionale warmtenetten.

Woe. 15:00 — 15:30
Woe. 15:00 — 15:30

Waterbehoefteviewer

De laatste jaren is het erg droog in Nederland. Vooral 2018 was droog, wat resulteerde in een economisch verlies in de agrarische sector van ongeveer 1 miljard euro. De Waterbehoefteviewer (WBV) berekent de agrarische droogte aan de hand van de NDVI-afwijking en geeft dit weer in hectares en euro’s per deelgebied per waterschap. Er is specifiek aandacht voor hoog salderende gewassen. De WBV wordt doorontwikkeld en binnenkort wordt de droogte-indicator versterkt met bodemvocht uit het OWASIS-model.

Inzet grondeigendomsgegevens voor regionale energiestrategie


Eén van de doelstellingen van de Regionale Energiestrategie (RES) is om potentiële locaties in kaart te brengen voor bijvoorbeeld de plaatsing van zonnepanelen en windmolens. In het kader van de RES is het dus waardevol om te beschikken over de actuele eigendomsinformatie van alle percelen en objecten in een regio. In de Basisregistratie Kadaster (BRK) houdt het Kadaster deze informatie bij. De provincie Noord-Holland wil deze data in een GIS-omgeving gebruiken en heeft daarom een abonnement op GeoBRK. Zo kan de provincie altijd de meest actuele kadastrale gegevens raadplegen en verwerken. Timo Kamminga is coördinator en adviseur ruimtelijke data bij Provincie Noord-Holland en vertelt waarom de provincie op deze technologie is overgestapt en hoe het hen helpt de doelstellingen van de RES te bereiken.

Ga met ons in gesprek


Wilt u tijdens de Esri GIS Conferentie met één van onze experts in gesprek om de mogelijkheden binnen uw organisatie te bespreken?

Plan dan via onderstaand formulier een tijdslot in op woensdag 22 of donderdag 23 september. LET OP: selecteer altijd eerst een thema/services. Hierna worden de boekbare tijden pas beschikbaar.