Skip to Content

Datagedreven samenwerken

DONDERDAG 19 SEPTEMBER

Omgaan met klimaatverandering, energietransitie, veranderende woningmarkt en vergrijzing vereisen net als andere grote vraagstukken een integrale aanpak. Samenwerking is nodig om tot vernieuwende oplossingen te komen. Door het delen en analyseren van open data ontstaan nieuwe inzichten. Actief betrekken van inwoners leidt tot draagvlak en frisse ideeën.  

De kaart en geografische  analyses vormen het verbindende mechanisme  om inzicht te krijgen. Deze aanpak is ook geschikt voor lokale vraagstukken rond wijkbeheer, toegankelijkheid van voorzieningen en bouwplanontwikkeling.

 

 

Geografische impactanalyse voor implementatie strategisch beleid (14.00 - 14.30 uur, Penn Room)

De provincie Gelderland stelde in 2017 haar wegen- en fietsvisie vast. Dit bevatte ook eisen waaraan de diverse categorieën wegen en fietsvoorzieningen moeten voldoen. Op basis van bestaande geografische gegevens toonde een analyse de tekortkomingen en maakte de provincie met behulp van kencijfers een inschatting van de (maatschappelijke) kosten. Dit is het verhaal van de implementatie van de visie en het strategische beleid erachter.

CHRIS PIT - programmaleider (Provincie Gelderland)
Voor de provincie Gelderland beschrijft Chris het beleid ten aanzien van de provinciale wegen. Dat gaat over veiligheid leefbaarheid en doorstroming,  maar ook over de toelating van bepaalde typen voertuigen. Een vraag die hem veel bezig houdt is hoe provincies omgaan met het feit dat het wegennet voor het grootste deel is ontstaan en niet ontworpen. En hoe we er voor kunnen zorgen dat wegen die er al decennia liggen het verkeer van nu veilig kunnen verwerken. GIS helpt bij het krijgen van overzicht over de veelheid aan verschijningsvormen van onze wegen.

NIELS BOSCH - strategisch adviseur (Royal HaskoningDHV)
Niels werkt in het vakgebied verkeer en vervoer bij Royal HaskoningDHV. Voor zijn  adviesgroep is hij de GIS-coördinator en actief met het toepassen van de diverse GIS-mogelijkheden binnen dit werkveld. Als planoloog heeft Niels een voorliefde voor kaarten en kaarttoepassingen die hij met steeds meer collega's deelt. Met trots kan hij concluderen dat de afdeling Transport inmiddels de meeste GIS-gebruikers kent van Royal HaskoningDHV.

 

Meldingen integraal behandeld op kaart én als zaak (14.00 - 14.30 uur, J.F. Staal Room)

Dagelijks ontvangt Woerden meldingen over de openbare ruimte. Door de inwoner via de kaart te laten melden en de beheerder deze via haar beheerapplicatie te laten afhandelen is snelle behandeling mogelijk. De zaaksysteemregistratie maakt de integratie compleet. Dit alles met ArcGIS Enterprise GeoWeb en Workflow-5. Hoor én zie hoe klant, beheerder, manager én KCC op de hoogte is.

MONIQUE PELS - Procesmanager meldingen openbare ruimte (Gemeente Woerden)
Monique is al zestien jaar werkzaam bij de gemeente Woerden en heeft in die tijd haar studie HBO management afgerond. Tijdens deze periode heeft ze verschillende functies bekleed en momenteel is Monique Procesmanager meldingen openbare ruimte. Ze is aanjager van het nieuwe MOR-loket met als missie de inwoners en het bedrijfsleven snel te kunnen voorzien van de juiste antwoorden en oplossingen.

ANNET HOSPERS - GIS en GeoWeb consultant (Sweco Nederland)
Annet heeft na een studie Sociale Geografie de master GIMA afgerond. Tijdens deze studie heeft ze stage gelopen bij Sweco en is hier nu 3,5 jaar werkzaam als adviseur en business analist. Vanaf het begin is Annet betrokken bij de ontwikkeling van het MOR-loket en gedreven om klanten te begeleiden bij het proces van vraag naar het optimale product. Daarbij fungeert ze als brug tussen ontwikkelaar en klant.

 

Regie over een praktisch werkproces met geodata (14.45 - 15.15 uur, Penn Room)

Voor Actium Wonen is een webschil ontwikkeld waarmee asbestgegevens in het Landelijk Asbestvolgsysteem eenvoudiger beheerd, gebruikt en gedeeld kunnen worden in het eigen (GIS-)systeem. Om de eigen werkprocessen beter de ondersteunen is het nu eenvoudiger om informatieproducten te maken. Het resultaat? een brede uitrol van het ArcGIS-platform in de organisatie en inzicht in de meerwaarde van een GIS-platform voor woningcorporaties.

MARK VERLAAT - adviseur Geo-ICT (MUG Ingenieursbureau)
Sinds maart 2019 is Mark werkzaam bij MUG Ingenieursbureau als Adviseur Geo-ICT. Hij wordt binnen MUG ingezet als GIS-specialist, projectleider en adviseur. Daarnaast is Mark de coördinator van de GIS-opleidingen binnen MUG Ingenieursbureau. Voorafgaand aan deze functie heeft Mark gewerkt bij de Geodienst van de Rijksuniversiteit Groningen. 

EDWIN MIEDEMA - manager ICT (Actium)
Edwin is bij Actium verantwoordelijk voor een moderne ICT-infrastructuur. De opgave voor de komende jaren is de digitale transformatie.GIS maakt onderdeel uit van het Datalab Vastgoed. Als programmamanager DigiT® werkt Edwin met het team aan de toepassing en analyse van data om verduurzaming van het vastgoed bij Actium te realiseren. In het verleden werkte hij voor KPN Telecom.

 

Datagedreven werken aan werk aan het spoor (15.45 - 16.15 uur, Penn Room)

Bij werkzaamheden aan het spoor stelt ProRail het spoor tijdelijk buiten dienst. Nu bepaalt ProRail zo'n buitendienstelling handmatig. Met behulp van geografische en topologische gegevens en een algoritme, versnelt én verbetert ProRail dit proces. In deze presentatie tonen we hoe ProRail in een agile project, gebaseerd op het ArcGIS-framework, vormt geeft aan deze innovatieve applicatie.

ANNEKE VAN ABBEMA - beleidsadviseur/projectmanager (ProRail)
Anneke is een energieke en recht door zee projectmanager. Zij geeft leiding aan (IT-)projecten met oog voor inhoud en omgeving. Momenteel stuurt zijn het ProRail-project 'Data Driven Infra Onttrekkingen'. Ze richt zich zowel op software en gegevens als op proces verandering, samenwerking en het behalen van gestelde doelen. Ze is gedreven door verduurzaming, en ziet haar werk voor het spoor in dat verlengde.

ROB UDINK - Geo-ICT consultant (CGI Nederland)
Rob is een systeem/software architect met meer dan 20 jaar ervaring in verschillende vakgebieden waaronder de GeoICT. Zijn interesse voor Geo-ICT is versterkt door een vrijwilligersproject voor African Park in Malawi en Zambia. Sinds 2013 is hij Geo-ICT architect bij CGI waar hij onder meer verschillende geografische applicatie voor ProRail op het ArcGIS Framework bouwt.

 

LivingLab Ruimtelijke DataHub Utrecht (16.30 - 17.00 uur, Penn Room)

Hoe kantel je de traditionele gemeentelijke (geografische) informatievoorziening zo dat effectief kan worden ingespeeld op de vragen van de business, bijvoorbeeld voor de Omgevingsvisie? Hoe maak je geografische informatie toepasbaar voor de opgaven van de stad? Delen van data, visualisatie en geavanceerde ruimtelijke analyses zijn allemaal componenten. Samen met een organische aanpak en de flexibiliteit van ArcGIS Online leidt dit tot succes. Het LivingLab Ruimtelijke DataHub geeft de gemeente Utrecht handvatten voor een verdere verankering in de organisatie en werkwijze. 

ALEXANDER BOSMA - projectleider (Gemeente Utrecht)

Inschrijven Esri GIS Conferentie 2019

Schrijf nu in!