Skip to Content

Klimaat

DONDERDAG 19 SEPTEMBER

Nederland staat voor grote opgaven vanwege de klimaatverandering en de daaraan gekoppelde klimaatdoelen. Het gaat hierbij enerzijds om het anticiperen op gevolgen die grote impact hebben op het dagelijks leven: wateroverlast, droogte en hittestress. Anderzijds gaat veel aandacht naar het overgaan op duurzaam opwekbare energiebronnen en CO2- reductie. GIS speelt op allerlei manieren een rol bij deze opgaven: hebben van goed inzicht in de bestaande situatie, scenario’s ontwikkelen voor oplossingen en het ondersteunen van samenwerking, participatie en besluitvorming.

Het programma van donderdag 19 september staat in het teken van het thema klimaat. Onder leiding van Ed Nijpels, voorzitter van het klimaatakkoord, zullen verschillende aansprekende sprekers in de ochtend ingaan op wat de klimaatopgaven voor hun organisatie betekenen en welke rol GIS speelt bij het werken aan deze opgaven.

 

 

Van Oldenbarnevelt Room

Toepassing van GIS in de (duurzame) energiemarkt (14.00 - 14.30 uur)

De provincie Fryslân heeft de doelstelling dat alle eigendommen per 2025 energieneutraal zijn. Om de provincie hierin te ondersteunen is een GIS-tool ontwikkeld: de Perspectievenscan. Met GIS-data zijn de ontwikkelingskansen voor het opwekken van (zonne)energie van het volledige areaal van panden en percelen in kaart gebracht. Ook is zichtbaar hoeveel energie per locatie opgewekt kan worden.

EDWIN STOFFELSMA - projectleider Geo-ICT (MUG Ingenieursbureau)
Edwin is werkzaam als projectleider Geo-ICT & Geo-Info met generieke kennis op het gebied van CAD én GIS. Met zijn kennis kan hij een betekenisvolle rol vervullen in een steeds meer naar elkaar toe groeiende wereld, waarin BIM centraal staat. Hij is betrokken bij trajecten op het gebied van digitalisering  klimaat (energie) en de Omgevingswet en daarbij horende DSO.

SIEGER DIJKSTRA - directeur (Soleila)
Sieger (50 jaar), investeerder en ondernemer in duurzame energie. Is naast commissariaten en adviseurschappen voor een belangrijk deel van zijn tijd actief in het ontwikkelen van solarprojecten op land, water en daken als directeur en eigenaar van Soleila. GIS is daarbij een belangrijk onderwerp. Door de inzet van GIS-tools worden de beste en de meest geschikte locaties gevonden. 

Samenwerken in de energietransitie (14.45 - 15.15 uur)

De Provincie Overijssel heeft een portaal gemaakt voor alle woningcorporaties. Daarbij kregen de corporaties een kaart in ArcGIS Online waarin zij hun eigen woningbezit en allerlei informatieproducten kunnen zien zoals hittestress, wateroverlast, energieverbruik en CBS buurten. Hiermee probeert de provincie de corporaties te helpen om stappen te maken in de energietransitie en daarmee sneller de woningvoorraad te verduurzamen.

JELLE ZOOMER - projectleider programma Nieuwe Energie (Provincie Overijssel)
Jelle is een netwerker met veel affiniteit voor de energietransitie. In zijn werk zoekt hij naar het verbinden van partners en de provincie. Hierbij is hij op zoek naar de rol en mogelijkheid van de provincie om te faciliteren en dienen om zo gedeelde opgaven verder te brengen. 

 

Maatschappelijke opgaven aanpakken met data (15.45 - 16.15 uur)

Steeds meer actuele maatschappelijke opgaven kunnen door data-analyses geanalyseerd, gevisualiseerd en aangepakt worden. Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk zoals regionale bereikbaarheid en WMO doelgroepenvervoer laat Over Morgen zien hoe om te gaan met deze lastige thema's en hoe het verschil is te maken.

ANNE VAN DER VEEN - GIS technicus en adviseur mobiliteit (Over Morgen)
Anne is een veelzijdige adviseur op het snijvlak van leefomgeving mobiliteit en data. Met zijn technische en planologische achtergrond vormt hij de verbindende schakel tussen ruimtelijke opgaven en technische oplossingen om zo tot innovatieve datagedreven producten en inzichten te komen. Binnen Over Morgen is hij verantwoordelijk voor het innoveren met nieuwe technieken in concrete producten. 

EDVARD HENDRIKSEN - senior adviseur mobiliteit (Over Morgen)
Edvard is een pionier in hart en nieren. Innovatieve complexe projecten met meerdere stakeholders krijgt hij met zijn pragmatische ondernemende aanpak van de grond. Hij zet zijn jarenlange ervaring op het gebied van duurzame mobiliteit en laadinfrastructuur in om belangen van zowel markt als overheid te dienen en boekt resultaat op het gebied van duurzame gedragsverandering bij eindgebruikers.

 

Voorspellen van wateroverlast in stedelijk gebied (16.30 - 17.00 uur)

De klimaatverandering heeft vier belangrijke pijlers: er ontstaat meer wateroverlast door heftige en langdurige buien, er ontstaat hittestress, er is sprake van droogtestress en de overstromingsrisico’s van de grotere rivieren nemen toe. Dit vraagt om maatregelen nemen en keuzes maken. Met een datagedreven aanpak - het doen van metingen en analyseren van veel data - worden 3D-modellen gemaakt waarmee wateroverlast en de effecten daarvan worden voorspeld.

BENNO STEENTJES - Expert Beheer en Water (Antea Group)
Benno is expert binnen de adviesgroep Beheer Openbare Ruimte en meer specifiek het vakgebied van riolering en stedelijk water. Klimaatadaptatie maakt hier een belangrijk onderdeel van uit,  onder andere vraagstukken rondom de inrichting van onze leefomgeving. Hoe maken we riolen, straten en het groen robuust in het veranderende klimaat met meer regen, meer hitte en droge periodes.

JOHAN SANTING - senior GIS medewerker (Antea Group)
Johan is GIS en data expert binnen Antea Group en houdt zich bezig met projecten waarbij de nadruk ligt op het efficiënt werken met grote hoeveelheden gegevens en het optimaliseren van werkprocessen. De focus  ligt daarbij op het online ontsluiten van gegevens en daarvoor slimme werkprocessen inrichten waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van onder andere ArcGIS Online met Geoweb en Geocortex.

 


Goudriaan Room

Expert round table: Samen aan de slag met klimaatadaptatie (14.00 - 15.15 uur)

Overal in Nederland werken mensen aan stresstesten om de gevolgen van de klimaatverandering in beeld te brengen. Inzicht, samenhang en samenwerking zijn hierbij cruciaal. GIS is een essentieel hulpmiddel. Zowel voor de organisatie van de data, de ruimtelijke analyses, maar ook voor communicatie en participatie. We willen tijdens deze expert round table samen in gesprek gaan over de uitdagingen en kansen die GIS biedt voor alle aspecten van de klimaatadaptatie, het weten, het willen en het werken.
Let op: deze round table is van 14.00 - 15.15 uur in de Goudriaan Room.

Expert round table: Samen werken aan de energievoorziening van morgen (15.45 - 17.00 uur)

Hoe werkt de energietransitie-samenwerking tussen een groot aantal stakeholders? Op welke manier kunnen partijen als gemeenten, provincies, netbeheerders, waterschappen, woningcorporaties, energiebedrijven en burgers samen tot nieuwe energievoorzieningen komen, inclusief draagvlak? Met name interessant voor gemeenten/provincies/energie- en netwerkbedrijven/(consultancy).
Let op: deze round table is van 15.45 - 17.00 uur in de Goudriaan Room. 

Inschrijven voor klanten

Schrijf u hier in

Geen klant van Esri?

Schrijf u hier in