Esri Nederland B.V. (Hierna Esri Nederland) respecteert de privacy van degenen die onze websites bezoeken en onze producten gebruiken. Via dit privacybeleid en in aansluiting bij onze algemene voorwaarden, informeren wij u (nader) over de wijze waarop Esri Nederland gegevens verwerkt in het kader van haar bedrijfsvoering.

Registratie en verwerking van uw gegevens

Esri Nederland verwerkt gegevens in haar CRM-systeem, zoals uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres en andere zakelijke gegevens die uit eigen beweging aan ons worden verstrekt. Bij gebruik van de portalen Mijn Esri en Mijn Opleidingen of andere websites van Esri Nederland kunnen ook inloggegevens, IP-adressen en website-gebruik worden verwerkt. Esri Nederland registreert informatie van zakelijke aard die door u verstrekt wordt in het kader van een professionele uitwisseling van gegevens ten behoeve van (mogelijke) aanschaf en gebruik van de producten en diensten van Esri Nederland. Deze gegevens worden geregistreerd wanneer u software, data of diensten bestelt of registreert; wanneer u nieuwsbrieven aanvraagt; wanneer u reageert op een campagne, ook als deze via een derde partij wordt uitgevoerd; wanneer u zich registreert voor een training, webinar of evenement; of wanneer u ons een bericht stuurt die om een reactie vraagt.

Doeleinden van de verwerkingen

Esri Nederland draagt er zorg voor dat de betreffende gegevens vertrouwelijk blijven. Die informatie wordt alleen gebruikt voor de doeleinden van Esri Nederland:

•     Het faciliteren van transacties en correspondentie tussen Esri Nederland en u.

•     Om informatie over de geleverde producten of updates daarvan aan u te verstrekken.

•     Om technische en productondersteuning te verlenen aan u.

•     Om u als deelnemer aan events of opleidingen te registreren en te informeren.

•     Om productinformatie, eventinformatie en nieuwsbrieven aan u te sturen, tenzij u ons meldt dat u deze materialen niet wenst te ontvangen. U kunt ons dit melden door gebruik te maken van de optie ‘Afmelden’ bij de verzonden mailing, op het profielformulier of door een e-mail te sturen naar mailings@esri.nl.

•     Voor interne analysedoeleinden.

Gegevens worden voor het overige niet verzameld of gebruikt voor andere doeleinden dan hiervoor omschreven, tenzij Esri Nederland van tevoren uw toestemming hiervoor heeft gekregen.

Verstrekken van gegevens

Esri Nederland kan gegevens aan haar groepsvennootschappen, aan haar leveranciers en aan door Esri Nederland geautoriseerde verwerkers verstrekken, doch enkel ter bevordering van de goede dienstverlening. Zij verzoekt die groepsvennootschappen, leveranciers en verwerkers dan zorg te dragen voor een vergelijkbare bescherming van vertrouwelijke gegevens, voor zover dat niet al rechtstreeks volgt uit hun eigen privacyverklaringen / privacybeleid. Esri Nederland heeft met verwerkers (zoals leveranciers van CRM-systeem, Online leeromgeving, e-mailmarketing programma, evaluatietools), verwerkersovereenkomsten gesloten. Gegevens worden uitsluitende opgeslagen in de EU of in derden landen met een passend beschermingsniveau zoals vastgesteld door de Europese Commissie.

Esri Nederland zal de gegevens niet aan andere derden doorgeven, behoudens wanneer Esri Nederland op grond van een wettelijke verplichting gehouden is uw gegevens door te geven aan bevoegde instanties of daarom wordt verzocht door een overheidsorgaan.

Bewaren van gegevens

Esri Nederland verwerkt uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven genoemde doeleinden. Esri Nederland verwerkt uw gegevens voornamelijk binnen de EU/EER.  Daar waar uw gegevens buiten Europa worden verwerkt, draagt Esri Nederland zorg voor afspraken over een passend beschermingsniveau in lijn met de eisen van de AVG. De bewaartermijn is afhankelijk van de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld of worden gebruikt. Gegevens die niet meer noodzakelijk zijn worden geblokkeerd of verwijderd.

Geblokkeerde persoonsgegevens in het CRM-systeem zijn maximaal 1 jaar na blokkeren nog beschikbaar in de werkorganisatie, daarna worden ze in een niet toegankelijk archief bewaard in verband met wettelijke verplichtingen en analysedoeleinden.

Beveiliging

Esri Nederland zal passende technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens beschermd zijn tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaarmaking. Wij kunnen echter niet garanderen dat dit niet toch zal plaatsvinden. Van een eventuele inbreuk die grote risico’s voor uw rechten en vrijheden met zich mee kan brengen, zullen wij u zonder onredelijke vertraging in kennis stellen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons kantoor of via contact@esri.nl.

Website en cookies

Om onze systemen in staat te stellen uw computer te herkennen en u functies aan te bieden waardoor u sneller kunt vinden wat u zoekt, en tevens om onze website te verbeteren, gebruiken wij cookies. Lees meer over het gebruik van cookies

De website van Esri Nederland kan links bevatten naar websites of webpagina’s van derden. Esri Nederland is niet verantwoordelijk voor eventuele cookies van die derden of voor het privacybeleid van de websites van diezelfde derden en verwijst u naar de privacyverklaringen op dergelijke websites.

Wij gebruiken het e-mailmarketingprogramma Spotler om de effectiviteit van onze mailings te analyseren (welke mailings/onderwerpen worden het meest bekeken). Daarvoor verzamelen wij gegevens van de mensen die onze mailings lezen. Deze worden opgeslagen in het systeem en bewaard voor analysedoeleinden. Deze gegevens worden uitsluitend binnen Esri Nederland gebruikt om relevantere mailings te kunnen sturen. Wij gebruiken de magazine-tool Instant Magazine om kennis te delen via artikelen. 

Uw rechten

Als u meent dat verzamelde informatie onjuist is, moet worden bijgewerkt, verwijderd of als u inzage wenst in of overdracht van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact met ons opnemen via contact@esri.nl. Wij zullen onze gegevens corrigeren of verwijderen na de verificatie van de gevraagde wijziging. Als u van mening bent, om welke reden dan ook, dat Esri Nederland haar beleid niet correct heeft gevolgd, kunt u contact met ons opnemen via contact@esri.nl. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Versie van het privacybeleid

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd veranderen. Indien Esri Nederland dit privacybeleid wijzigt, zal de bijgewerkte versie worden geplaatst op deze pagina. Wij raden u aan deze pagina regelmatig te bezoeken, alsook de pagina met onze algemene voorwaarden. Voorgaande versies kunnen bij Esri Nederland worden opgevraagd.

Laatst bijgewerkt: 4 september 2018.