Esri Nederland B.V. (hierna Esri Nederland) respecteert de privacy van degenen die onze websites bezoeken en onze producten gebruiken. Via dit Privacy Statement en in aansluiting bij onze algemene voorwaarden en het Esri Nederland supportbeleid, informeren wij u (nader) over de wijze waarop Esri Nederland gegevens verwerkt in het kader van haar bedrijfsvoering.

Registratie en verwerking van uw gegevens

Esri Nederland registreert informatie die door u verstrekt wordt in het kader van een professionele uitwisseling van gegevens ten behoeve van (mogelijke) aanschaf en gebruik van de producten en diensten van Esri Nederland. Denk hierbij aan uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en andere gegevens van zakelijke aard. Deze gegevens worden geregistreerd wanneer u software, data of diensten bestelt of registreert; wanneer u nieuwsbrieven aanvraagt; wanneer u reageert op een campagne, ook als deze via een derde partij wordt uitgevoerd; wanneer u zich registreert voor een training, webinar of evenement; of wanneer u ons een bericht stuurt die om een reactie vraagt.

Bij gebruik van de portalen Mijn Esri en Mijn Opleidingen of andere websites & apps van Esri Nederland of indien u zich heeft aangemeld voor een nieuwsbrief of evenement, kunnen ook inloggegevens, IP-adressen, gegevens omtrent website-gebruik, het apparaat-ID, browsertype, klikgedrag, bekeken pagina’s, ondernomen activiteiten binnen onze website en tools en uw taalinstellingen worden verwerkt. 

Doeleinden van de verwerkingen

Esri Nederland draagt er zorg voor dat de betreffende gegevens vertrouwelijk blijven. Die informatie wordt alleen gebruikt voor de volgende doeleinden van Esri Nederland:

•     Het faciliteren van transacties en correspondentie tussen Esri Nederland en u;

•     Om informatie of updates over de geleverde/te leveren producten en diensten  aan u te verstrekken;

•     Om technische en productondersteuning te verlenen aan u;

•     Om u als deelnemer aan events of opleidingen te registreren en te informeren;

•     Voor interne analysedoeleinden;

•     Voor marketingdoeleinden, zoals het versturen van (gepersonaliseerde) informatie en nieuwsbrieven.

U kunt zich eenvoudig afmelden van e-mailmarketingberichten door gebruik te maken van de optie ‘Afmelden’ bij de verzonden mailing, via het profielformulier te vinden in de verzonden mailing of door hiervoor een verzoek in te dienen via mailings@esri.nl.

Gegevens worden voor het overige niet verzameld of gebruikt voor andere doeleinden dan hiervoor omschreven, tenzij Esri Nederland van tevoren uw toestemming hiervoor heeft gekregen.

Grondslagen verwerking

Esri Nederland verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen:

•     Om de overeenkomst die we zijn overeengekomen goed uit te kunnen voeren;

•     Om te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen;

•     Met uw toestemming;

•     Op grond van een gerechtvaardigd belang van Esri Nederland. 

•     Bij verwerking op basis van deze grondslag neemt Esri Nederland altijd uw belangen mee en het eventuele risico dat u met de verwerking loopt. 

Verstrekken aan derden

Esri Nederland kan gegevens aan haar groepsvennootschappen, leveranciers (zoals bijvoorbeeld de leverancier van ons CRM-systeem en e-mailtool), partners en aan door Esri Nederland geautoriseerde verwerkers verstrekken, doch enkel ten behoeve van de in dit privacybeleid aangegeven doeleinden van Esri Nederland. Zij verzoekt die groepsvennootschappen, leveranciers en verwerkers  zorg te dragen voor een vergelijkbare bescherming van vertrouwelijke gegevens, voor zover dat niet al rechtstreeks volgt uit hun eigen privacyverklaringen / privacybeleid. Esri Nederland heeft met verwerkers (zoals leveranciers van het CRM-systeem, de Online leeromgeving, het e-mailmarketing programma en evaluatietools), verwerkersovereenkomsten gesloten.

Esri Nederland zal de gegevens niet aan andere derden doorgeven, behoudens wanneer Esri Nederland op grond van een wettelijke verplichting gehouden is uw gegevens door te geven aan bevoegde instanties of daarom wordt verzocht door een overheidsorgaan.

Esri Nederland verwerkt uw gegevens voornamelijk binnen de EU/EER.  Daar waar uw gegevens buiten de EU/EER worden verwerkt, worden uw gegevens verwerkt in derde landen met een passend beschermingsniveau zoals vastgesteld door de Europese Commissie en/of draagt Esri Nederland zorg voor afspraken over een passend beschermingsniveau m.b.t. uw gegevens, in lijn met de eisen van de AVG. 

Bewaren van gegevens

Esri Nederland verwerkt uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de in dit privacybeleid genoemde doeleinden. De bewaartermijn is afhankelijk van de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. Gegevens die niet meer noodzakelijk zijn voor de in dit privacybeleid genoemde doeleinden van verwerking worden geblokkeerd of verwijderd.

Geblokkeerde persoonsgegevens in het CRM-systeem zijn maximaal 1 jaar na blokkeren nog beschikbaar in de werkorganisatie van Esri Nederland, daarna worden ze in een niet toegankelijk archief bewaard in verband met wettelijke verplichtingen.

Beveiliging

Esri Nederland treft passende technische en organisatorische voorzorgs- en beveiligingsmaatregelen  om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens beschermd zijn tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, openbaarmaking of verlies. Wij kunnen echter niet garanderen dat dit niet toch zal plaatsvinden. Van een eventuele inbreuk die grote risico’s voor uw rechten en vrijheden met zich mee kan brengen, zullen wij u zonder onredelijke vertraging in kennis stellen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via contact@esri.nl.

Cookies en andere tracking technologies

Als u gebruik maakt van de portalen Mijn Esri en Mijn Opleidingen of andere websites & apps van Esri Nederland of indien u zich heeft aangemeld voor een nieuwsbrief of event, kunnen cookies en soortgelijke trackingtechnologie worden gebruikt door Esri Nederland. Dat doet Esri Nederland bijvoorbeeld om de websites van Esri Nederland goed te laten werken, om website- en e-mailverkeer te analyseren of ten behoeve van marketingdoeleinden. Lees hier meer over het gebruik van cookies door Esri Nederland.

De website van Esri Nederland kan links bevatten naar websites of webpagina’s van derden. Esri Nederland is niet verantwoordelijk voor het gebruik van eventuele cookies en de verwerking van uw persoonsgegevens door voornoemde derden.  

Uw rechten

Als u meent dat verzamelde informatie onjuist is, moet worden bijgewerkt, verwijderd of als u inzage wenst in uw persoonsgegevens of overdracht van uw persoonsgegevens wenst, dan kunt u contact met ons opnemen via dit formulier. Wij zullen onze gegevens corrigeren of verwijderen na de verificatie van de gevraagde wijziging. Als u van mening bent, om welke reden dan ook, dat Esri Nederland haar beleid niet correct heeft gevolgd, kunt u contact met ons opnemen via contact@esri.nl. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Versie van dit Privacy Statement

We kunnen dit Privacy Statement van tijd tot tijd veranderen. Indien Esri Nederland dit Privacy Statement wijzigt, zal de bijgewerkte versie worden geplaatst op deze pagina. Wij raden u aan deze pagina regelmatig te bezoeken, alsook de pagina met onze algemene voorwaarden. Voorgaande versies kunnen bij Esri Nederland worden opgevraagd.

Contactgegevens

Esri Nederland B.V.
Telefoon: +31 (0)10 217 07 00
E-mail: contact@esri.nl
KvK-nummer: 24372523

Laatst bijgewerkt: 16 oktober 2020.