Skip to Content

Privacy Statement

 

Esri Nederland B.V. (hierna: Esri Nederland) respecteert de privacy van degenen die onze websites bezoeken en onze producten gebruiken. Via dit privacy statement en in aansluiting bij onze algemene voorwaarden en het Esri Nederland supportbeleid , informeren wij u (nader) over de wijze waarop Esri Nederland gegevens verwerkt in het kader van haar bedrijfsvoering.

1.1 Registratie en verwerking van uw gegevens

Esri Nederland registreert informatie die door u verstrekt wordt in het kader van een professionele uitwisseling van gegevens ten behoeve van (mogelijke) aanschaf en gebruik van de producten en diensten die Esri Nederland levert. Denk hierbij aan uw naam, geslacht, adres, telefoonnummer, e-mailadres, betaalgegevens en andere gegevens van zakelijke aard. Deze gegevens worden geregistreerd wanneer u software, data of diensten bestelt; wanneer u nieuwsbrieven aanvraagt; wanneer u reageert op een campagne, ook als deze via een derde partij wordt uitgevoerd; wanneer u zich registreert voor een training, webinar of evenement; of wanneer u ons een bericht stuurt die om een reactie vraagt.

Bij gebruik van de portalen Mijn Esri en Mijn Opleidingen of andere websites & apps van Esri Nederland of indien u zich heeft aangemeld voor een nieuwsbrief of evenement, kunnen ook inloggegevens, IP-adressen, gegevens omtrent website-gebruik, het apparaat-ID, browsertype, klikgedrag, bekeken pagina’s, ondernomen activiteiten binnen onze website en tools en uw taalinstellingen worden verwerkt. 

Bijzondere persoonsgegevens (over iemands godsdienst of levensovertuiging, ras of etnische afkomst, politieke gezindheid, seksuele leven, lidmaatschap van een vakvereniging of biometrische en strafrechtelijke gegevens) worden door Esri Nederland niet verwerkt. 

1.2 Doeleinden van de verwerking

Esri Nederland draagt er zorg voor dat de betreffende persoonsgegevens vertrouwelijk blijven. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de volgende doeleinden van Esri Nederland:

•    Het faciliteren van transacties en correspondentie tussen Esri Nederland en u;

•    Om informatie of updates over de geleverde/te leveren producten en diensten aan u te verstrekken;

•    Om technische en productondersteuning te verlenen aan u;

•    Om u als deelnemer aan events of opleidingen te registreren en te informeren;

•    Voor interne analysedoeleinden;

•    Voor marketingdoeleinden, zoals retargeting, het versturen van (gepersonaliseerde) informatie en nieuwsbrieven.

U kunt zich eenvoudig afmelden van e-mailmarketingberichten door gebruik te maken van de optie ‘Afmelden’ bij de verzonden mailing, via het profielformulier te vinden in de verzonden mailing of door hiervoor een verzoek in te dienen via mailings@esri.nl.

Gegevens worden voor het overige niet verzameld of gebruikt voor andere doeleinden dan hiervoor omschreven, tenzij Esri Nederland van tevoren uw toestemming hiervoor heeft gekregen.

1.3 Grondslagen verwerking

Esri Nederland verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen:

•     Om de overeenkomst die we zijn overeengekomen goed uit te kunnen voeren;

•     Om te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen;

•     Met uw expliciete toestemming;

•     Op grond van een gerechtvaardigd belang van Esri Nederland zoals het evalueren van aangeboden producten en diensten.

Bij verwerking op basis van de laatste grondslag neemt Esri Nederland altijd uw belangen mee en het eventuele risico dat u met de verwerking loopt.

1.4 Ontvangers

Esri Nederland kan gegevens aan haar groepsvennootschappen, leveranciers (zoals de leverancier van ons CRM-systeem, e-mailtool en cookie leveranciers), partners en aan door Esri Nederland geautoriseerde (sub)verwerkers verstrekken, doch enkel ten behoeve van de in dit privacy statement aangegeven doeleinden van Esri Nederland. Zij verzoekt die groepsvennootschappen, leveranciers en (sub)verwerkers zorg te dragen voor een vergelijkbare bescherming van vertrouwelijke gegevens, voor zover dat niet al rechtstreeks volgt uit hun eigen privacyverklaring en/of privacy beleid. Esri Nederland heeft met (sub)verwerkers (zoals leveranciers van het CRM-systeem, de Online leeromgeving, het e-mailmarketing programma en evaluatietools) verwerkersovereenkomsten gesloten.

Esri Nederland zal de gegevens niet aan andere derden doorgeven, behoudens wanneer Esri Nederland op grond van een wettelijke verplichting gehouden is uw gegevens door te geven aan bevoegde instanties of daarom wordt verzocht door een overheidsorgaan.

Esri Nederland verwerkt uw gegevens voornamelijk binnen de EU/EER. Daar waar uw gegevens buiten de EU/EER worden verwerkt, worden uw gegevens verwerkt in derde landen met een passend beschermingsniveau zoals vastgesteld door de Europese Commissie en/of draagt Esri Nederland zorg voor afspraken over een passend beschermingsniveau m.b.t. uw gegevens, in lijn met de eisen van de AVG. 

1.5 Bewaren van gegevens

Esri Nederland verwerkt uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de in dit privacy statement genoemde doeleinden. De bewaartermijn is afhankelijk van de (categorie) persoonsgegevens en de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. Gegevens die niet meer noodzakelijk zijn voor de in dit privacy statement genoemde doeleinden van verwerking worden geblokkeerd of verwijderd.

1.6 Toegang en beveiliging

Via autorisatiestructuur en wachtwoordbeveiliging is de toegang tot het CRM-systeem gelimiteerd. Verder is iedereen die toegang heeft tot dergelijke persoonsgegevens gehouden deze gegevens geheim te houden. Esri Nederland treft passende technische en organisatorische voorzorgs- en beveiligingsmaatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens beschermd zijn tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, openbaarmaking of verlies. Zo zijn onze systemen, laptops en mobiele apparatuur beveiligd conform ons Informatiebeveiligingsprotocol.

Wij kunnen echter niet garanderen dat een dergelijke inbreuk niet toch zal plaatsvinden. Van een eventuele inbreuk die grote risico’s voor uw rechten en vrijheden met zich mee kan brengen, zullen wij u zonder onredelijke vertraging in kennis stellen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via contact@esri.nl.

1.7 Cookies en andere tracking technologies

Als u gebruik maakt van de portalen Mijn Esri en Mijn Opleidingen of andere websites & apps van Esri Nederland of indien u zich heeft aangemeld voor een nieuwsbrief of event, kunnen cookies en soortgelijke trackingtechnologie worden gebruikt door Esri Nederland. Dat doet Esri Nederland bijvoorbeeld om de websites van Esri Nederland goed te laten werken, om website- en e-mailverkeer te analyseren of ten behoeve van marketingdoeleinden. Lees hier meer over het gebruik van cookies door Esri Nederland.

De website van Esri Nederland kan links bevatten naar websites of webpagina’s van derden. Esri Nederland is niet verantwoordelijk voor het gebruik van eventuele cookies en de verwerking van uw persoonsgegevens door voornoemde derden.  

1.8 Uw rechten

Als u meent dat verzamelde informatie onjuist is, moet worden bijgewerkt, verwijderd of als u inzage wenst in uw persoonsgegevens of overdracht van uw persoonsgegevens wenst, dan kunt u contact met ons opnemen via dit formulier. Wij zullen onze gegevens corrigeren of verwijderen na de verificatie van de gevraagde wijziging. Als u van mening bent, om welke reden dan ook, dat Esri Nederland haar beleid niet correct heeft gevolgd, kunt u contact met ons opnemen via dit formulier. Wij zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen een maand, reageren op uw verzoek en deze behandelen. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wanneer de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, heeft u het recht om uw toestemming in te trekken. Deze intrekking doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan de intrekking.

1.9 Versie van dit privacy statement

We kunnen dit privacy statement van tijd tot tijd veranderen. Indien Esri Nederland dit privacy statement wijzigt, zal de bijgewerkte versie worden geplaatst op deze pagina. Wij raden u aan deze pagina regelmatig te bezoeken, alsook de pagina met onze algemene voorwaarden. Voorgaande versies kunnen bij Esri Nederland worden opgevraagd.

1.10     Contactgegevens

Esri Nederland heeft een Privacy Officer aangesteld die compliancy met de AVG en daaraan verbonden wet- en regelgeving waarborgt. Indien u vragen en/of opmerkingen heeft over dit privacy statement, dan kunt u contact opnemen met onze privacy officer via onderstaande contactgegevens:

Esri Nederland B.V.

Telefoon: +31 (0)10 217 07 00

E-mail: contact@esri.nl (onder vermelding van: bericht aan de privacy officer)

KvK-nummer: 24372523

 

Laatst bijgewerkt: 5 juni 2024