Skip to Content

Algemene voorwaarden

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Esri Nederland B.V. zijn de algemene voorwaarden van toepassing:

Wilt u een exemplaar per post ontvangen dan zenden wij u deze kosteloos toe. U kunt dit aanvragen via het contactformulier.

Licentievoorwaarden

Op het gebruik van de door Esri Nederland geleverde software en abonnementen zijn licentievoorwaarden van toepassing die zijn vastgelegd in licentie-overeenkomsten:

Esri Nederland levert diverse software en data van derden, waarop licentievoorwaarden van derden van toepassing zijn. Voor zover deze voorwaarden niet digitaal ter beschikking zijn, sturen wij u deze ter ondertekening toe.

Privacy

Esri stelt een Data Processing Addendum [PDF| ter beschikking. Meer informatie hierover is te vinden op de website

Voorwaarden onderhoud en abonnementen

  • Het eerste jaar onderhoud is (tenzij anders vermeld) inbegrepen in de aanschaf van de software. Vervolgonderhoud en abonnementen worden jaarlijks gefactureerd in de maand voorafgaand aan de onderhouds-/abonnementsperiode.
  • Het onderhouds-/abonnementsbedrag is per vooruitbetaling verschuldigd.
  • De looptijd van het onderhouds-/abonnementscontract is (tenzij anders vermeld) één jaar en wordt steeds met één jaar stilzwijgend verlengd.
  • De opzegtermijn is drie maanden voor vervaldatum en de opzegging dient schriftelijk te worden medegedeeld.
  • De prijzen van het onderhoud/abonnement kunnen jaarlijks op 1 januari worden geïndexeerd volgens het CPI totaal besteding van CBS (jaarmutatie juli-juli). Hierover ontvangt u jaarlijks bericht.
  • Alle prijzen voor vervolgonderhoud en verlenging abonnementen zijn indicatief.

Voorwaarden onderhoud en abonnementen [PDF]

Voorwaarden dienstverlening

Uitvoering dienstverlening
De uitvoering vindt plaats op basis van een inspanningsverplichting, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen. 

Verzetten of annuleren door de opdrachtgever
Afspraken voor dienstverlening kunnen kosteloos worden geannuleerd of verzet tot tien werkdagen voor afgesproken datum(s). Bij annulering of verzetten binnen tien werkdagen wordt 50 procent van de geoffreerde kosten in rekening gebracht. Bij annulering of verzetten binnen twee werkdagen, of bij niet verschijnen, brengen wij de geoffreerde kosten volledig in rekening. 

Esri-medewerkers
De werkplekken voor bij u gedetacheerde Esri-medewerkers dienen te voldoen aan dezelfde eisen die gelden voor de werkplekken van uw eigen medewerkers. Bij overname van personeel is van toepassing artikel 52 van de Algemene Voorwaarden Esri Nederland.

Voorwaarden dienstverlening [PDF]

Voorwaarden opleidingen

Annulering inschrijfopleiding
Inschrijfopleidingen kunnen kosteloos worden geannuleerd of verzet tot tien werkdagen voor afgesproken datum(s). Bij annulering of verzetten binnen tien werkdagen wordt 50 procent van de geoffreerde kosten in rekening gebracht. Bij annulering of verzetten binnen twee werkdagen, of bij niet verschijnen, brengen wij de geoffreerde kosten volledig in rekening. Bij verhindering van de deelnemer voor een opleiding is het toegestaan een vervanger te sturen.

Verzetten of annuleren door de opdrachtgever van maatwerkopleiding
Afspraken voor een maatwerktraining kunnen kosteloos worden geannuleerd of verzet tot twintig (20) werkdagen voor afgesproken datum(s). Bij annulering of verzetten tussen twintig (20) en vijftien (15) werkdagen wordt 25 procent van de geoffreerde kosten in rekening gebracht. Bij annulering of verzetten tussen vijftien (15) en tien (10) werkdagen wordt 50 procent van de geoffreerde kosten in rekening gebracht. Bij annulering of verzetten binnen tien (10) werkdagen, of bij niet verschijnen, brengen wij de geoffreerde kosten volledig in rekening. Bij verhindering van een deelnemer voor een opleiding is het toegestaan een vervanger te sturen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts bindend indien deze schriftelijk tussen Opdrachtgever en Esri Nederland zijn overeengekomen. 

Voorwaarden opleidingen [PDF]

Voorwaarden data, services en premium apps Esri Nederland

Op het gebruik van de data, services en premium apps van Esri Nederland zijn de Esri Nederland Terms of Use van toepassing.

Proclaimer

Beleidsdocumenten

Esri Nederland stelt de volgende beleidsdocumenten online ter beschikking:

Laatst bijgewerkt: februari 2020