Esri Nederland Terms of Use

 

Esri Nederland Terms of Use

Op het gebruik van de data, services en premium apps van Esri Nederland (hierna gezamenlijk: Data) zijn onderstaande voorwaarden van toepassing.

• De Data blijven eigendom van Esri Nederland en/of haar Data partners en gebruik ervan is alleen toegestaan in combinatie met Esri-software op basis van onze Fair Use Policy.

• De Fair Use Policy houdt in dat u de beschikbaar gestelde webservices en de daarbij beschikbaar gestelde data kunt gebruiken zolang u de Data niet zo zwaar belast dat andere gebruikers daar substantiële hinder van ondervinden.

• Per organisatie mogen maximaal vijftig miljoen transacties (hits) worden uitgevoerd binnen een periode van twaalf maanden. Eén transactie staat gelijk aan acht tile-aanvragen van 256x256 pixels, één dynamische kaart-aanvraag of één zoekactie voor één adres of plaats.

• De kwaliteit van de Data is sterk onderhevig aan die van de gebruikte brondata. Esri Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid, verband houdende met het gebruik van de Data, zoals onder meer, maar niet uitsluitend, aansprakelijkheid als gevolg van de onjuistheid, of onvolledigheid of het niet actueel zijn van de Data. Afnemer vrijwaart Esri Nederland voor aanspraken van derden ter zake van schade die voortvloeit uit het gebruik van de Data. Esri Nederland vervaardigt de Data met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en streeft naar actualiseren van de onderliggende data. Het kan echter voorkomen dat bij het omzetten van de ter beschikking gestelde brondata naar de Data fouten of gebreken optreden. Eveneens geldt dat de Data niet automatisch worden gesynchroniseerd met de door de betreffende overheden of derden ter beschikking gestelde brondata waardoor het na een wijziging van die gegevens enige tijd kan duren voordat de data zijn geactualiseerd. Gebruik van de Data is voor eigen risico.

• Verwijzingen naar auteursrechten (copyrights) van Esri Nederland en derden dienen altijd overgenomen te worden.

• De data mogen, tenzij expliciet anders vermeld in de itembeschrijving van de data op ArcGIS Online, offline worden gebruikt, mits de data door middel van de Esri Content Packages is gedownload.

• Het is niet toegestaan, tenzij nadrukkelijk overeengekomen, de Data aan derden te verstrekken, te distribueren, weder te verkopen, of te gebruiken in navigatiesystemen of in applicaties die worden gebruikt in risicovolle omstandigheden.

Indien u constateert dat de data onjuist, onvolledig of verouderd zijn, dan stelt Esri Nederland het bijzonder op prijs als u Esri Nederland hierop attendeert via content@esri.nl.

Esri Nederland behoudt zich het recht voor om op elk moment de inhoud van de door haar ter beschikking gestelde Data aan te passen, onderdelen te verwijderen en de Data te verbeteren, zonder u daarover te informeren. Eveneens behoudt Esri Nederland zich het recht voor om de Esri Nederland Terms of Use periodiek aan te passen. Voor het overige behoudt Esri Nederland zich alle rechten voor.

Versie augustus 2023


Voorwaarden in PDF.