Samenwerken met geografie als bindmiddel

Hoewel veel organisaties volop bezig zijn met hun digitalisering, blijft de vraag hoe ze silo’s kunnen voorkomen en efficiënt kunnen samenwerken nog vaak onbeantwoord. Geografische informatie kan daarbij uitkomst bieden vanwege de potentie om data op basis van locatie bij elkaar te brengen en integraal naar vraagstukken te kijken. Geodata is bij uitstek geschikt om te analyseren en te visualiseren in zowel dashboards, kaarten, cijfers en 3D-weergaven van de werkelijkheid. Daarnaast helpt het om eenvoudiger patronen te identificeren en verbanden te leggen tussen verschillende onderwerpen. Geodata biedt de kans om zo potentiële oplossingen te ontwikkelen op basis van feitelijke informatie.  

Veel organisaties verzamelen nu al datasets waarin geografische kenmerken centraal staan. Gemeenten hebben uiteraard tal van gegevens beschikbaar over de openbare ruimte, maar ook commerciële dienstverleners en winkelketens hebben inzicht in de locatie van hun klanten en in welke gebieden er kansen liggen. Pretparken en luchthavens willen juist de precieze locatie van bezoekers binnen de eigen gebiedsgrenzen monitoren om bijvoorbeeld drukte beter te kunnen spreiden.  

Het optimaal benutten van de kracht van die data is echter vaak nog een uitdaging. Iedere afdeling en gebruiker binnen een organisatie heeft een eigen verhaal en gebruikt data voor verschillende doeleinden. Een CEO wil snel weten hoe het bedrijf er financieel voor staat, een marketeer wil in een oogopslag kunnen zien hoeveel leads een campagne heeft opgebracht en een GIS-professional wil de impact van een nieuwe maatregel op de publieke ruimte inzichtelijk maken. Analyses, dashboards en kaarten kunnen context bieden aan die grote hoeveelheden data, maar welke stappen kunnen organisaties zetten om effectievere samenwerking te bevorderen en de strategische inzichten van geografische data te benutten? 

Silo’s zijn een grote uitdaging 

Een van de belangrijkste uitdagingen bij de succesvolle inzet van data in de organisatie is silovorming.  Uit onderzoek van Forrester en Esri blijkt dat slechts 20 procent van de organisaties de potentie van geo-informatie al volledig benut, omdat informatie veelal opgesloten zit in specifieke afdelingen of systemen (38 procent). Data wordt veelal verzameld voor de eigen afdelingen en processen en zit daardoor in specifieke systemen ‘gevangen’. Dit maakt het lastiger om die informatie met andere afdelingen te delen. Ook vergroot het de kans dat die data bijvoorbeeld dubbel worden ingewonnen, of dat er verschillende waarheden in omloop zijn doordat met verschillende datasets, of versies van datasets wordt gewerkt. 

Het is daarom cruciaal dat mensen begrijpen dat ze onderdeel zijn van een groter geheel. Een specifiek aandachtspunt daarbij is de samenwerking tussen dataprofessionals en de beheerders van de software waarmee datagedreven werken wordt gefaciliteerd. Vaak is dit de IT-afdeling, maar wanneer geografische informatie als uitgangspunt wordt gebruikt, heeft de GIS-professional hier ook een belangrijke rol in. Door een meer faciliterende rol te pakken, en de geografische data te democratiseren voor bredere toepassingen in de organisatie kan het toepassingsgebied worden vergroot. 

Bas Bijtelaar
Bas Bijtelaar

Hierbij is het belangrijk dat de GIS-professional in de huid van collega’s kruipt en zich afvraagt welke data nodig is om beslissingen te nemen op locatie of in de directiekamer. Daarbij moet gekeken worden hoe data het beste gepresenteerd kan worden en welke informatie belangrijk is voor goede besluitvorming, maar ook welke informatie juist af kan leiden en wellicht beter achterwege gelaten kan worden. De GIS-professional speelt daarin een belangrijke rol maar kan het zeker niet alleen. Datageletterdheid bij beleidsmakers is net zo hard nodig om ervoor te zorgen dat de juiste vragen worden gesteld waarmee de goede informatie op tafel komt en strategische, datagedreven beslissingen kunnen worden genomen.  

Door onderlinge samenwerking te faciliteren en het bewustzijn te vergroten met bijvoorbeeld inspiratiesessies of design sprints kun je tot een gezamenlijke doelstelling komen voor de inzet van geodata binnen je organisatie. 

Toegankelijkere software 

Naast mensen blijft ook de techniek een grote rol spelen in het afbreken van silo’s. Geografische informatiesystemen als ArcGIS Pro zijn doorgaans specialistische tools, die vaak in organisaties bij het domein van de GIS-professional hoort.  

In de laatste jaren worden er echter steeds meer stappen gezet om die toegankelijkheid te vergroten. Zo bieden Storymaps en dashboards de mogelijkheid om complexe informatie op een visuele manier te delen en de drempel te verlagen voor interne stakeholders om hier inzichten uit te halen. Dit maakt het mogelijk om relaties en patronen te ontdekken die anders verborgen blijven. Ook AI kan een rol spelen., Zzo is het nu al mogelijk om met AI-assistentie een ArcGIS Survey123- formulier op te zetten waarvoor weinig specialistische kennis noodzakelijk is. Daarnaast kan AI helpen patronen ontdekken, scenario’s modelleren en zal het door de snel toenemende mogelijkheden steeds betere zelfstandige analyses kunnen doen. 

Daarnaast zijn belangrijke randvoorwaarden bij datagedreven werken al afgedekt door software. Denk hierbij aan privacywaarborgen, zoals ondersteuning voor het automatisch censureren van kentekens en gezichten, maar ook de mogelijkheden om toegang tot bepaalde datasets op gebruikersniveau in te stellen. 

Overal en altijd 

Geografische data biedt uitgebreide mogelijkheden om niet alleen de GIS-professionals te ondersteunen in hun werk, maar ook om een grote rol te spelen in het nemen van datagedreven beslissingen met impact voor de hele organisatie, dankzij doelgerichte, organisatiebrede inzet. 

De kennis daarvoor is vaak al aanwezig. Het is vooral zaak om de verschillende domeinexperts samen te brengen om silo’s te doorbreken en samen te werken aan een gedeeld bewustzijn en een gezamenlijk plan dat erop gericht is om overal en altijd te kunnen profiteren van de enorme potentie van geodata. 

Volgend Artikel

Werken bij Esri Nederland: zijn wie je wil zijn

Lees dit artikel